LAATSTE OPROEPEN 6 EN 7 VAN GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS ZIJN GOEDGEKEURD

De Vlaamse Regering kende de afgelopen weken de laatste twee oproepen 6 en 7 toe binnen het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis (GzG). Met dit project, dat kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht, ondersteunt Vlaanderen via 7 calls steden en gemeenten die samen innovatieve digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Oproep 1 tot 5 werden reeds toegekend en recent in afgelopen weken besliste de Vlaamse regering tot toewijzing van de laatste 2 oproepen binnen het project.

Oproep 6 focust op projecten die inzetten op versterking van de innovatieve dienstverlening, de werkplek van de toekomst en de digitale democratie, en dit via een grootschalige transformatie. Negen grootschalige transformaties kregen groen licht van de Vlaamse regering. Met een totaal subsidiebedrag van 15 243 271,61 euro kunnen de 146 betrokken deelnemende lokale besturen meer efficiënte dienstverlening op maat van hun burgers uitrollen. Hieronder een overzicht van de negen goedgekeurde projecten binnen oproep 6.

Digitale balie: het beste van 2 werelden

Het partnerschap rond penhouder Gent wil alle handelingen die een burger, ondernemer of organisatie aan een fysieke balie kan uitvoeren, ook mogelijk maken in een videogesprek. Naast het persoonlijk contact met een lokale medewerker omvat deze dienstverlening op afstand onder andere authentiseren, handtekenen, documenten uitwisselen en betalen.

Dienst Omgeving – Samen bouwen aan dienstverlening

Penhouder Mechelen wil samen met 69 deelnemende lokale besturen en 2 intercommunales voor burgers en professionelen met omgevingsvragen een digitaal platform creëren waarop ze op eenvoudige wijze omgevingsvragen kunnen stellen en opvolgen.

Subsidieprocessen voor verenigingen en organisaties stroomlijnen, vereenvoudigen en digitaliseren

Penhouder Leuven wil samen met Brugge, Dendermonde en Kortrijk een digitale aanvraag- en beheeromgeving creëren voor een breed aanbod van lokale subsidies zodat het makkelijker wordt voor verenigingen en organisaties om subsidies aan te vragen en voor lokale besturen om aanvragen te verwerken.

Digitale aangifte overlijden

Samen met Aalst, Antwerpen, Gent, Lier, Maldegem, Oostende en Tervuren wil penhouder Leuven het huidige proces van aangifte van een overlijden vereenvoudigen en digitaliseren om een lichter en sneller administratief proces aan te bieden aan de nabestaanden van de overledene, de artsen die de overlijdens vaststellen, de uitvaartondernemers, de crematoria, de gemeenten en de hogere overheden.

Digitale transformatie Zuid-West-Vlaanderen

Met dit project beogen de 13 besturen en 2 intercommunales rond penhouder Harelbeke alle burgers, verenigingen en bedrijven uit de referentieregio Zuid-West-Vlaanderen, een betere

dienstverlening aan te bieden. Ze zien digitale transformatie als een hefboom om een warme, toegankelijke en lokale dienstverlening te verankeren. Het gaat om een blauwdruk voor een regionaal model van dienstverlening, aansturing en samenwerking rond digitale diensten.

Dienstverlening van de toekomst: eenvoudig, efficiënt en transparant

Penhouder Geraardsbergen en 9 deelnemende lokale besturen willen tien processen van dienstverlening aan burgers, verenigingen en ondernemers optimaliseren en digitaliseren, zowel op niveau van frontoffice als backoffice. Daarmee willen ze de verwerking van die processen effectiever en efficiënter maken, met oog voor klantvriendelijkheid, transparantie en het only once-principe.

Volgen van Linkende Asset Gegevens – VLAG

Met dit project willen Gent (penhouder), Antwerpen, Brugge, Knokke-Heist, Nijlen en Oostende de dienstverlening met betrekking tot het beheer van assets op het openbare domein verbeteren. Met assets bedoelen ze verkeerssignalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen), en in tweede instantie straatmeubilair (paaltjes, zitbanken, laadpalen, afvalkorven, parkeerautomaten etc.). Ze willen het voor burgers, bezoekers, studenten, ondernemingen, verenigingen makkelijker maken om vlotter meldingen te doen, aanvragen in te dienen en suggesties door te geven.

Slimme raadpleegomgeving in de broekzak van de burger

Samen met 12 andere gemeenten wil penhouder Aalter burgers die op de hoogte willen blijven van het beleid van hun gemeente of stad, toegankelijke, gepersonaliseerde, proactieve, verstaanbare informatie aanbieden. Die aanpak willen ze uitwerken op maat van de burger (user centric), app-first, afgestemd op spreektaal, interactief en gericht op de tevredenheid en het vertrouwen van de burger.

Slim Contactpunt voor de stad/gemeente als één digitale serviceorganisatie

Penhouder Izegem wil samen met Roeselare en Wingene een slim contactpunt uitwerken om burgers en ondernemers een snellere, doelgerichtere en kwalitatievere dienstverlening aan te bieden via één centraal gekozen punt. Dat slimme contactpunt is niet beperkt tot één, unieke toegangspoort: de burgers kunnen kiezen uit een reeks van diverse toegangspoorten en krijgen via datzelfde contactpunt een antwoord.

Binnen oproep 7 wil men thematische projecten ondersteunen, opnieuw rond versterking van de innovatieve dienstverlening, de werkplek van de toekomst en de digitale democratie. Denk aan: Welke dienstverlening wil de stad vernieuwen? Welk intern proces wil men vernieuwd digitaal uitrollen?

Op 16/12 besliste de Vlaamse Regering om oproep 7 toe te kennen en krijgen in totaal 98 lokale besturen samen 4 260 601,61 euro aan ondersteuning voor de implementatie van 10 thematische projecten.

Actuele loonfiches via SOLID

Met dit project willen de OCMW’s van een aantal lokale besturen aan werkenden die een leefloon aanvragen én krijgen, een digitale manier aanbieden om hun actuele loongegevens te bezorgen. Werkenden met een leefloon krijgen hiervoor de mogelijkheid om hun

loongegevens via een digitale, persoonlijke kluis te beheren en van daaruit toestemming te verlenen aan de maatschappelijk werker.

Digitale dialoog

Met het project ‘digitale dialoog’ willen Roeselare, Izegem en Wingene, aan een bredere groep inwoners van de wijk, en met uitbreiding verenigingen en organisaties met verschillende behoeften, een manier aanbieden om sneller de weg te vinden naar elkaar, naar de wijk en naar het bestuur. De 3 lokale besturen willen dat bereiken door de digitale transitie te versterken via digitale vaardigheden, fysieke aanwezigheid en het wegwerken van drempels.

Digitaal beheer samenstelling tel- & stembureaus

Lennik, Beveren, Lier, Meise, Sint-Pieters-Leeuw en Wetteren willen gemeentebesturen en hoofdbureaus de mogelijkheid bieden om via een digitaal administratief proces vlot en efficiënt hun bureaus samen te stellen bij verkiezingen. Tegelijk willen ze de mogelijkheid bieden om sneller en digitaal met opgeroepen burgers te communiceren (nu nog 100% post). Daardoor zal de verwerking digitaal en sneller uitgevoerd kunnen worden.

Processen als katalysator voor digitalisering

Vorselaar en Hoogstraten willen inwoners, ondernemingen en verenigingen die iets willen aanvragen, en medewerkers die dossiers plaatsonafhankelijk willen behandelen een volledig digitale behandeling van veelgebruikte aanvragen/processen aanbieden. Ze willen dat doen door processen te analyseren, eenvoudiger/efficiënter te maken waardoor ook de foutenmarge geminimaliseerd wordt, te digitaliseren en dienstverlening aan huis te bieden.

De slimme virtuele medewerker – REGI van de regio

Rumst wil samen met de deelnemende gemeenten bezoekers van de website en sociale media die informatie zoeken, documenten opvragen, een afspraak maken of iets willen melden, een versnelde toegang op maat aanbieden tot relevante informatie en dienstverlening. Dat willen ze bereiken door proactief te begeleiden bij de informatievraag en bovenlokale informatie aan te bieden.

Digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap

Het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil samen met 6 deelnemende lokale besturen een nieuwe service aanbieden aan de personen met een handicap die met één enkel digitaal recht on-street en op voorbehouden plaatsen kunnen parkeren in alle Belgische steden en gemeenten waar digitaal gehandhaafd wordt. Dat willen de initiatiefnemers doen via de volledig digitale behandeling voor parkeren door personen met een handicap, zonder voorlegging van een fysieke parkeerkaart. Daarvoor willen ze het bezit van een parkeerkaart op naam koppelen aan één of meerdere nummerplaten en controleren of de aanvrager de rechthebbende (of gemachtigde) is waardoor de grote fraude met deze kaarten kan worden ingeperkt.

Een intergemeentelijk zoek- en reservatieplatform dat het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) digitaal vormgeeft

Veel ouders willen hun kinderen laten genieten van de buitenschoolse activiteit die optimaal beantwoordt aan hun noden. Bornem wil samen met Grobbendonk, Herentals, Oudsbergen, Stekene, Temse, Vorselaar, Wemmel en Willebroek, ouders van kinderen vanaf 2,5 jaar een probleemloze reis aanbieden doorheen de reservering en opvolging van hun activiteiten in het kader van het nieuwe decreet BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten). Dat willen ze bereiken door middel van een aangename zoekervaring via een deelplatform voor heel Vlaanderen dat alle aanbieders verenigt.

Family ProEf – gerichte voordelen zonder zorgen

Wingene wil samen met 43 andere lokale besturen aan gezinnen met kinderen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden tot gerichte, maximaal geautomatiseerde en proactieve toekenning van voordelen. Ze willen dat doen door in te zetten op hergebruik van data die ter beschikking is bij het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).

Kinderopvang dichtbij en digitaal

Ouders, organisatoren van kinderopvang, partners, lokale loketten en huizen van het kind, de regie kinderopvang en Agentschap Opgroeien willen kinderen de beste kans op een geschikte opvangplaats bieden. Het partnerschap rond penhouder Antwerpen wil die kans maximaliseren door middel van een digitale tool waar vraag en aanbod samenkomen, aangevuld met een netwerk en begeleiding op maat per ouder of organisator van kinderopvang.

Mijn weg naar werk

Antwerpen en Turnhout willen burgers in een traject naar werk, en opleidings- en begeleidingsorganisaties met dienstverlening in functie van werk, een zicht aanbieden op het volledige traject naar werk en de daarbij betrokken actoren. Ze willen daarvoor een digitale toepassing bouwen die gegevens ophaalt bij de organisaties en authentieke databanken zoals de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank Inburgering, en die gegevens ontsluit aan de burger en de betrokken actoren.

Meer info? Contacteer het team van SRV of neem een kijkje op https://gzg.vlaanderen.be/

Shares
Share This