Binnen het project ‘Digitaal netwerkplatform op maat van de sportgemeenschap’ is het de bedoeling om een sociaal netwerkplatform en bijhorende app te laten ontwikkelen, met het oog op

  • een effectievere sportpromotie en -activering naar ongebonden sporters en sportoverwegers. Hiervoor wil Sport Vlaanderen de diverse aanbieders uit de sportsector ondersteunen in het laagdrempelig kenbaar maken van hun aanbod. Op die manier worden alle vormen van het sportaanbod, inclusief het ongebonden (lokale) sport- en beweegaanbod, snel, efficiënt en op maat van elke sporter die hiernaar op zoek is, samengebracht.
  • een meer accurate sportparticipatiemonitoring, inclusief dataverzameling omtrent de ongebonden sporter en sportoverweger ter ondersteuning van een sportbeleid op maat. 

Door de ontwikkeling van een online platform met complementaire app wil Sport Vlaanderen een bovenlaag creëren overheen bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de betrokken partners (lokale besturen, sportfederaties, …) om het gebruik van dit platform in hun dagelijkse werking te integreren.

De opdracht bestaat niet enkel uit de ontwikkeling van het netwerkplatform, maar omvat ook de lancering en het beheer van het platform op langere termijn, in samenspraak met Sport Vlaanderen. 

De aanbesteding werd grondig voorbereid in de loop van 2022 (het rapport van deze voorbereiding is hier beschikbaar).

Gebruikte procedure: de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure verloopt in twee fasen: een selectiefase (o.b.v. leidraad en kandidatuurstellingen) en een gunningsfase (o.b.v. bestek en offertes).

Sport Vlaanderen heeft de selectieleidraad op 18 november 2022 gepubliceerd op e-procurement en TED. De kandidatuurstellingen worden verwacht uiterlijk tegen 5 januari 2023, 10:00. Voor de concrete modaliteiten van indiening verwijzen we naar de publicatie. 

Shares
Share This