StaVaZa lopende projecten

Domein Milieu

Droogtemanagement

De laatste maanden hebben wij vanuit de cluster getracht om inzicht te krijgen in het Vlaamse Watermanagement landschap. Conclusie: dit is zeer complexe materie.

Er zijn heel veel use cases: droogte, verzilting, overstorting, overstroming, vervuiling van oppervlaktewater, enz. Het gaat hierbij zowel over waterkwantiteit als over waterkwaliteit.

Lees hier meer over onze activiteiten binnen droogtemanagement.

Watermanagement

Slimme riooldeksel: In vele steden is het netwerk van mangaten digitaal uitgetekend en de positie van de deksels is tot op een paar centimeter nauwkeurig gekend.  De doelstelling van dit project is om na te gaan welke signalen kunnen gecapteerd worden met sensoren en die de basis kunnen vormen van de optimalisatie van bestaande of van de creatie van nieuwe waardemodellen. 

Slimme waterput: Dit project legt de focus op waterbeheer in een particuliere context en wil de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor rationeel watergebruik en bijhorende waarde modellen ondersteunen.  

Lees hier meer over onze activiteiten binnen watermanagement.

Smart waste

Binnen het smart city domein milieu zijn er een aantal leden van de cluster die toepassingen bouwen die gericht zijn op een slimme en circulaire wijze om te gaan met afval. Het gaat dan ondermeer over IoT toepassingen, statistische data analyse, enz.

Lees hier meer over onze plannen in Smart waste.

Air Quality

Gedurende de laatste maanden werd door Smart Cities Vlaanderen heel wat aandacht besteed aan het onderwerp ‘luchtkwaliteit’.  De doelstelling van dit project is om na te gaan hoe inzicht in luchtkwaliteit en bijhorende maatregelen een positieve impact kunnen hebben op ons en onze omgeving.  Verschillende projectideeën werden reeds geformuleerd.

Lees hier meer over de stavaza in Air Quality.

Domein Mobiliteit

Urban Mobility

We zijn al enige tijd actief met een kernteam rond het thema ‘Urban Mobility – connecting the dots’. We brengen u als lid ook graag op de hoogte hiervan, binnenkort starten we namelijk met de deelworkshops die openstaan voor alle geïnteresseerde leden.

Lees hier meer over de scope van het project Urban Mobility.

Domein Stadsbeleving

Gamification

Hoe kunnen gamification technieken toegepast worden om burgers te betrekken binnen de smart city uitdagingen inzake mobiliteit, milieu, veiligheid en andere domeinen. Welke technieken? Hoe kunnen we de lokale overheden overtuigen van het nut? Welke projecten kunnen we initiëren? We hebben een eerste verkennende meeting georganiseerd met enkele leden van de cluster die reeds actief zijn in dit domein.

Lees hier meer over de stavaza en planning rond Gamification.

Smart Media

Geen slimme stad zonder betrokken burgers. Het woord ‘burgerparticipatie’ duikt steeds meer op in de context van smart cities. Ook media bedrijven vragen zich af welke rol zij moeten spelen in een hyper geconnecteerde wereld waar permanent grote hoeveelheden data gegenereerd worden door overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Hoe omsluit je deze data op een manier die het leven van de burger aangenamer, veiliger, milieuvriendelijke, meer mobiel, enz. maakt?

Lees hier meer over de next steps in Smart Media.

Smart data

Een belangrijk aantal leden van de cluster richten zich op een zeer belangrijke asset in het smart city landschap namelijk DATA. Concreet hebben we dan over het capteren van data, het communiceren van data, het opslaan van data, het analyseren van data , het visualiseren van data, data privacy, data brokerage, A.I.toepassingen, enz. Wij plannen workshops rond diverse data gerelateerde topics. 

Lees hier meer over de volgende data workshops. 

Shares
Share This