Droogtemanagement

 

De laatste maanden hebben wij vanuit de cluster getracht om inzicht te krijgen in het Vlaamse Watermanagement landschap. Conclusie: dit is zeer complexe materie.

Er zijn heel veel use cases: droogte, verzilting, overstorting, overstroming, vervuiling van oppervlaktewater, enz. Het gaat hierbij zowel over waterkwantiteit als over waterkwaliteit.

Er is tevens een complex landschap van waterbeheerders en bevoegdheden: gemeenten, provincies, VMM, Aquafin, Fluvius, Vlakwa, Watergroep, enz.

Wij staan in contact met Mr. De Potter, Administrateur Generaal bij de V.M.M., die heel nauw betrokken is bij de Vlaamse waterproblematiek waaronder droogtemanagement. Hij erkent de cluster Smart Cities Vlaanderen als een partner/vertegenwoordiger van de privé sector.
Een consortium bestaande uit VMM, Aquafin, Vito, imec, De Watergroep en Vlakwa hebben tevens met de steun van de Vlaamse Overheid (9M Euro) een onderzoekstraject opgestart onder de titel: “Internet Of Water”. In dit onderzoek vertrekt men van een nieuwe sensor van imec die een aantal waterkwaliteitsparameters zal meten. De bedoeling is om op 3 jaar tijd zo’n 2500 sensoren uit te rollen. Echter dit onderzoek bekijkt momenteel slechts 2 use cases: verzilting( voornamelijk probleem voor West-Vlaanderen en rond de Schelde) en vervuiling van oppervlakte water door lozing van bedrijven. Onder andere droogtemanagement maakt geen deel uit van dit onderzoektraject.

Daar komt nog bij dat de V.M.M. voor vele use cases niet beschikt over een voldoende vermaasd netwerk van sensoren. Dit is nodig om onder andere de droogte problematiek tot op zeer lokaal niveau te kunnen opvolgen.

Het zijn met name de provincies die vragende partij zijn voor een fijn vermaasd sensorennetwerk. De cluster heeft een aantal weken geleden alle specialisten uit de 5 provincies uitgenodigd samen met vertegenwoordigers van imec en de V.M.M. om over deze droogte problematiek te spreken. Het is duidelijk dat elke provincie met dit probleem te kampen heeft maar dat er weinig sprake is van samenwerking op dat niveau.

Inmiddels zijn er meerdere workshops geweest tussen de provincies en begint men elkaar te versterken door het uitwisselen van ervaring en testresultaten.

Er lopen momenteel 2 studies (Vlaanderen en Limburg) rond de droogteproblematiek. Wij verwachten eind Q1 2020 de resultaten van de Limburgse studie. Deze studie moet meer inzicht bieden op basis waarvan de provincie zal beslissingen nemen waar al dan niet sensoren moeten voorzien worden.

Specialisten leren ons dat de droogte monitoren via de stand van het grondwater meer impact heeft dan via het peil van de waterwegen.

Next step:

Wij zetten het overleg verder met de betrokken instanties en zoeken verder uit hoe de cluster waardevolle projecten kan initiëren. Eventuele workshops worden via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd.

Shares
Share This